Bază normativă a organizării şi funcţionării Centrului de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii:

 1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014, publicat în Monitorul Oficial Nr. 319-324 din 24.10.2014; https://usm.md/wp-content/uploads/Education-code-Oct-2014-1.pdf
 2. Strategia Naţională de dezvoltare “Moldova Europeană 2030”. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/114551/144024/F-58223931/MDA-114551.pdf
 3. Planul-cadru pentru studiile superioare de licenţă (ciclul 1), de master (ciclul II) şi integrate (Aprobat prin Ordinul Munisterului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 120 din 10.02.2020) https://usm.md/wp-content/uploads/Plan-cadru-pentru-studii-superioare-de-licen%C5%A3%C4%83-ciclul-I-de-master-ciclul-II-%C5%9Fi-integrate_2020.pdf
 4. Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învățămîntul superior (Ordinul Ministerului Educaţiei nr.203 din 19 martie 2014) https://usm.md/wp-content/uploads/Regulamentul-cadru-privind-stagiile-de-practic%C4%83-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%AEntul-superior.pdf
 5. Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu (2015),https://usm.md/wp-content/uploads/Regulamentul-cadru-privind-stagiile-de-practic%C4%83-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%AEntul-superior.pdf  având ca suport Ghidul metodologic de creare şifuncţionare a Centrelor de ghidare şi consiliere în carieră, aprobat prin ordin, de către Ministerul Educaţiei al RM, din 10 septembrie 2014.
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._970_din_10.09.14_ghid_metodologic_de_creare_si_functionare_a_centrului_universitar_de_ghidare_si_consiliere_in_cariera.pdf
 6. Strategia de Dezvoltare a Universităţii de Stat din Moldova (2021-2026), https://usm.md/wp-content/uploads/STRATEGIA-USM-2021-2026-Senat-07-09-21.pdfAprobat prin decizia Senatului din 07.09.2021. Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii, Universitatea de Stat din Moldova
 7. Strategia de Dezvoltare a Universităţii de Stat din Moldova, Plan de acţiuni pentru anul 2022, Aprobat prin decizia Senatului din 01.03.2022.https://usm.md/wp-content/uploads/Strategia_USM_PIan_de_actiuni_2022.pdf
 8. Regulament cu privire la organizarea stagiilor de practică la ciclul 1, studii superioare de licenţă și ciclul II, studii superioare de master, aprobat de senatul USM, 13.09.2022.
  https://usm.md/wp-content/uploads/Regulament_stag_practica_institutional_09_09_2022.pdf